Varumärken Produkter
Psst...

Letar du efter T-Blå?

Disclaimer

Denna webbplats tillhandahålls av Kemetyl AB på uppdrag av Kemetyl Group (nedan kallad “Kemetyl Group”)(1).

Kemetyl Group lämnar inga utfästelser eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av innehållet på denna webbplats eller innehållet på någon webbplats länkad till denna webbplats.

Alla beslut som fattas av dig baserade på informationen på denna webbplats eller webbplatser som är ”länkade” till denna webbplats är därför helt på din egen risk.

Kemetyl Group ska inte hållas ansvarig för direkta, oförutsedda eller indirekta skador, följdskador eller skadestånd som uppstår till följd av tillgång till eller oförmåga att få tillgång till denna webbplats eller tillit till något innehåll på denna webbplats eller innehållet på någon webbplats länkad till denna webbplats.

Denna webbplats och material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, design och länkar, tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda.

Kemetyl Group avsäger sig, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, garantier som härrör från affären samt ansvar för intrång, datavirus och prestanda. Alla ansträngningar görs för att säkerställa en smidig drift av webbplatsen. Kemetyl Group tar dock inget ansvar för och kommer inte att ansvara för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Kemetyl Group lämnar inga garantier eller utfästelser angående användningen av materialet på denna webbplats när det gäller dess fullständighet, korrekthet, noggrannhet, adekvathet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt.

Kemetyl Group ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda eller exemplariska skador, följdskador, skadestånd eller några som helst skador även om Kemetyl Group tidigare har informerats om risken för sådana skador, oavsett om det är en åtgärd enligt kontrakt, försummelse eller något annat sammanhang som härrör från eller uppstår i samband med användningen, eller oförmågan att använda eller utförandet av informationen, tjänsterna, produkterna och materialet som är tillgängliga på denna webbplats.

Dessa begränsningar ska gälla trots eventuella misslyckanden i det väsentliga syftet med någon åtgärd. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, är det möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller dig.

Denna webbplats samt materialet och informationen på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, design och bildmaterial är skyddade av immateriella rättigheter som ägs av Kemetyl Group och/eller dess licensgivare.

Rätten att använda denna information och detta material är begränsad till skälig användning genom visning via din personliga webbläsare. All annan användning av ovan nämnda information eller material är förbjuden.

(1) Kemetyl Group, består av: Kemetyl Nederland B.V.; Kemetyl AB; Kemetyl Polska Sp. z o.o.; Kemetyl UK Ltd.; dess dotterbolag och/eller koncernenheter.